امان از ما آدم های امروزی ...

زیرو رو کردن همه چیز یکی از علایق ما آدمهای ِ مدرن و امروزی شده است ‌.

زیرو رو کردن فایل های شخصی موبایلِ کسی که ادعای ِدوست داشتنش را داریم .

زیرو روکردن کشوی ِ اتاق ِ پسرمان که تازگی بوی ِ سیگار میدهد ،

زیرورو کردن دفتر خاطرات دخترمان که 

چندماهیست حالش عوض شده است .

زیرو روکردن این زیر و رو کردنه آن .

همش دنباله چیزی میگردیم که بهانه کنیم برای تردید برای در شک زندگی کردن .

 

تا به حال شده به جای ِ زیرورو کردن آثار ِ شکِ مان دستهایش را بگیریم به خودمان نزدیکش کنیم .

لحنمان را قاطع و چشمانمان را پر از عشق بدوزیم به هردو چشمش که ترس و نگرانی دَرَش موج میزند .

نگاه کنیمو بگوییم جانم 

برایم مهم است که چرا کمی رفتارت عوض شده .

برایم مهم است اما نه مهم تر از تو .

خیالش را راحت کنیم که کنارش میمانیم، 

خیالش را راحت کنیم که همراه روزهای ِسختش میمانیم 

که نمیرویم 

که دوروزه و نیمه راه نیستیم 

خواستم بگویم یک وقتهایی جای ِ شک های ِ یواشکی دلواپسی هایت را روبه روی ِ دلدارت بایست و داد بزن 

باور کن یک وقتهایی همین که کسی بداند ازته ِ دل مهم است 

همین باعث میشود خیالش تخت تر و دلش قرص تر شود به آینده ای که ادامه دادنش به تنهایی کاریست که از پس ِ امثال ِ ما بر نمی آید 


Deep Mind

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها